Prekių pirkimo – pardavimo interneto parduotuvėje „Bottlery“ taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi interneto parduotuve https://bottlery.eu/ (toliau – E-parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas registruojasi, renkasi, užsako E-parduotuvėje siūlomas prekes, taip pat kai kitais būdais naudojasi E-parduotuve.

1.2. E-parduotuvės savininkas, valdytojas ir prekių pardavėjas yra uždaroji akcinė bendrovė „MV GROUP Distribution LT“, veiklos adresas Aukštaičių 7, 11341 Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas 121802328, PVM mokėtojo kodas LT217023219 (toliau – Pardavėjas). Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris Nr. 130018479, išdavimo data: 2020-07-23; Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris Nr. 130006982, išdavimo data: 2010-08-23.

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse vadinamas bet kuris asmuo, besinaudojantis E-parduotuve (toliau – Pirkėjas). Patekti į E-parduotuvę, registruotis ir pirkti E-parduotuvėje (užsiregistravus ir neužsiregistravus) turi teisę tik fiziniai asmenys, sulaukę 20 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Pažymėtina, kad didžioji dalis E-parduotuvės prekių – alkoholiniai gėrimai. Dėl šios priežasties Pardavėjas, siekdamas užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi bei išvengti situacijų, kai užsakymą dėl alkoholinių gėrimų įsigijimo pateikia įstatyme reikalaujamo amžiaus (20 metų) nesulaukęs asmuo, lankytis ar registruotis E-parduotuvėje suteikia galimybę tik šio teisės aktuose nustatyto amžiaus sulaukusiems fiziniams asmenims. Asmens amžius tikrinamas ir patenkant į E-parduotuvę (fizinis asmuo turi iššokusiame lange patvirtinti, kad yra sulaukęs 20 metų amžiaus), taip pat, jei tarp krepšelyje surinktų prekių yra alkoholiniai gėrimai ar energiniai gėrimai – prieš apmokėjimą ir kurjeriui perduodant prekes Pirkėjui asmeniškai.

1.4. Asmenys, nesulaukę 20 metų ir siekiantys iš Pardavėjo įsigyti ne alkoholinius gėrimus, turi kreiptis į Pardavėją el. paštu: bottlery@mvgroup.eu arba atvykti įsigyti prekes fizinėje parduotuvėje. Pažymėtina, kad, remiantis teisės aktų reikalavimais, energinius gėrimus turi teisę įsigyti tik asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus.

1.5. Užsiregistruodamas ir/arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti E-parduotuvėje, t. y. atitinka Taisyklėse ir teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus atitinkamų prekių įsigijimui, įskaitant amžiaus, veiksnumo ir kitus.

1.6. Pirkėjui patvirtinant užsakymą (nepriklausomai nuo to, ar jis perka prekes prisiregistravęs, ar neprisiregistravęs) šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties dalimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.7. Pirkėjas neturi teisės E-parduotuvėje pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsiregistravus arba užsisakius prekių E-parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas tuo pačiu susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, Pirkėjas nėra registruojamas E-parduotuvėje ir negali įsigyti prekių (nepriklausomai nuo to, ar jis siekia pirkti prekes prisiregistravęs, ar neprisiregistravęs). Sutikimas su Taisyklėmis patvirtinamas pažymint varnele prieš apmokėjimą.

1.8. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ar esant kitiems objektyviems veiksniams, Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui perkant E-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios kiekvieno naudojimosi E-parduotuve metu (pvz., registracijos metu, kiekvieno atskiro užsakymo pateikimo momentu), todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija kiekvieno tokio naudojimosi metu ir tai patvirtinant varnele specialiame langelyje prieš apmokant prekių kainą, teikiant kiekvieną užsakymą. Taisyklių pakeitimai negalioja Pirkėjų užsakymams, pateiktiems iki jų paskelbimo E-parduotuvėje momento.

1.9. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu ir neprisiima jokios rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo informavimo pareigas.

1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į Taisyklių pažeidimo mąstą, pobūdį bei trukmę, t. y. į tai, kiek laiko Pirkėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų bei ar įsipareigojimų nevykdymas yra tyčinis, pasikartojantis, turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas E-parduotuve naudojasi iš esmės pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti E-parduotuvės ar Pardavėjo stabiliam ir (arba) saugiam darbui. Pardavėjas neturi teisės panaikinti Pirkėjo registracijos dėl mažareikšmių ir pasekmių nesukėlusių ar negalėjusių sukelti pažeidimų. Pardavėjas, atsižvelgdamas į E-parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti ir registruotų Pirkėjų skaičių.

1.11. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą, atsižvelgdamas į turimų prekių likučius ir kitas su prekėmis susijusias aplinkybes. Tačiau Pardavėjas dės maksimalias pastangas, kad siūlomų prekių likutis būtų pakankamas užsakymams vykdyti ir tik išimtinais atvejais prekės gali būti nepristatytos, ar užsakymas įvykdytas tik iš dalies. Tais atvejais, kai Pardavėjas atsisako vykdyti jau pateiktą ir apmokėtą užsakymą, pinigai Pirkėjui grąžinami šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

1.12. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad E-parduotuvė veiks visą laiką bei kad ji veiks be trukdžių. Tačiau tai nepanaikina atsakomybės ar įsipareigojimų, teisės aktuose Pardavėjui numatytų kaip pirkimo – pardavimo sutarties šaliai.

1.13. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sudarytos sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos aplinkybių išnykimo, pranešdamas Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo apie tai pranešdamas Pardavėjui. Egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybėms, tačiau esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

  1. Registracija

2.1. Pirkėjas, norėdamas patogiau naudotis E-parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, turi teisę užsiregistruoti E-parduotuvės sistemoje, užpildydamas paskyros ir klubo narystės sukūrimo (registracijos) anketą. Registruodamasis E-parduotuvėje Pirkėjas kartu tampa Bottlery klubo nariu. Daugiau apie Bottlery klubo narystę: https://bottlery.eu/klubo-naryste/. Pirkėjas, nenorėdamas tapti Bottlery klubo nariu, turi teisę pirkti E-parduotuvėje tik kaip neregistruotas vartotojas.

2.2. Bottlery paskyros ir klubo narystės sukūrimo anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Pirkėją galės pasiekti kurjeris.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad Bottlery paskyros ir klubo narystės sukūrimo (registracijos) anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Bottlery paskyros ir klubo narystės sukūrimo anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl techninių priežasčių Pirkėjui nesudaroma galimybė pakeisti registracijos metu nurodyto el. pašto adreso, kurį nurodė registruodamasis. Tai reiškia, kad keičiantis el. pašto adresui, turi būti panaikinta ankstesnė registracija, kreipiantis el. paštu ebottlery@mvgroup.eu, ir registruojamasi iš naujo, nurodant naująjį el. pašto adresą.

2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Registruojantis rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie E-parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju, tačiau toks naudojimasis vis tiek laikomas Taisyklių pažeidimu. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie E-parduotuvės savo paskyros, skiltyje „Nustatymai“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie E-parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus, kai žala kilo dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, neužtikrinant E-parduotuvės sistemos tinkamos apsaugos.

2.6. Norėdamas panaikinti savo paskyrą, Pirkėjas turi kreiptis el. paštu ebottlery@mvgroup.eu.

  1. Prekių pirkimas nesiregistravus

3.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas pageidauja pirkti prekes nesiregistravęs, pateikdamas užsakymą jis turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, taip pat adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Pirkėją galės pasiekti kurjeris.

3.2. Pirkėjui, perkančiam prekes neprisiregistravus, galioja visos Taisyklės, išskyrus 2 skyrių „Registracija“.

  1. Prekių krepšelio formavimas ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Konkrečių prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia E-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Nors gautas patvirtinimas nereiškia, kad negali įvykti išimtiniai atvejai, kai Pardavėjas negalės perduoti tam tikros prekės, Pardavėjas dės maksimalias pastangas, kad siūlomų prekių likutis būtų pakankamas užsakymams vykdyti ir tik išimtinais atvejais prekės gali būti nepristatytos, ar užsakymas įvykdytas tik iš dalies. Jei vėliau paaiškėja, kad asmuo yra nesulaukęs teisės aktuose nustatyto amžiaus atitinkamų prekių įsigijimui, laikoma, kad šių prekių pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, o Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtas lėšas, atskaitęs pristatymo išlaidas (jei prekes jau mėginta pristatyti).

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes sumokėdamas visą sumą, naudodamasis atsiskaitymo metu vieno iš E-parduotuvėje išvardintų bankų elektronine bankininkystės sistema (banklink), mokėdamas debeto ar kredito kortele arba naudodamasis Paysera mokėjimų sistema, laikydamasis šios sistemos valdytojo skelbiamų taisyklių.

5.3. Sistemai nepranešus apie atliktą mokėjimą vienų iš aukščiau nurodytų būdų, užsakymas nepradedamas vykdyti.

  1. Prekių pristatymas

6.1. E-parduotuvės prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

6.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, kurio dydis nurodytas E-parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės, svorio ar (arba) pristatymo termino. Šios Taisyklių redakcijos galiojimo metu pristatymo mokestis yra fiksuotas. Tai, kokio dydžio pristatymo mokestis taikomas konkrečiam užsakymui, nurodoma E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu.

6.3. Pardavėjas turi teisę nustatyti sumą, už kurią perkant prekes, jos pristatomos nemokamai. Tokia suma nurodoma E-parduotuvėje. Atsižvelgiant į tai, kad pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo ir nemokamo pristatymo sąlygoms daro įtaką komercinės pristatymo paslaugų sąlygos, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu panaikinti Pirkėjo galimybę pasinaudoti šiame Taisyklių punkte nurodytu nemokamu pristatymu, perkant už ne mažesnę nei nustatytą sumą, taip pat – pakeisti (sumažinti ar padidinti) sumą, už kurią įsigyjant prekes jos pristatomos nemokamai. Tokie pakeitimai netaikomi jau pateiktiems Pirkėjų užsakymams, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad toks nemokamas pristatymas prieštarauja teisės aktams.

6.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti, keisti ar panaikinti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių E-parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti (toliau – Minimali užsakymo suma). Minimali užsakymo suma, jei tokia būtų taikoma, nurodoma E-parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis. Tuo atveju, jei Taisyklėse ir E-parduotuvėje nurodoma skirtinga Minimali užsakymo suma, Pirkėjas ir Pardavėjas privalo vadovautis E-parduotuvėje nurodyta informacija.

6.5. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį. Tačiau Pardavėjas dės maksimalias pastangas, kad siūlomų prekių likutis būtų pakankamas užsakymams vykdyti ir tik išimtinais atvejais prekės gali būti nepristatytos, ar užsakymas įvykdytas tik iš dalies. Vartotojas, gavęs mažesnį kiekį prekių ar negavęs kažkurios iš užsakyme nurodytų prekių turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka, o Pardavėjas sumoka pristatytų, tačiau atsisakomų prekių grąžinimo išlaidas.

6.6. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie negautas prekes.

6.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos E-parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekių pristatymo adresu būtų asmuo, atitinkantis visus prekių įsigijimui taikomus reikalavimus (įskaitant amžiaus, blaivumo, veiksnumo). Prekių pristatymo informaciją sms žinute Pirkėjui atsiųs pristatymo paslaugas teikiantis trečiasis asmuo. Pirmoji sms žinutė atsiunčiama 1 (vieną) dieną prieš pristatymo dieną, antroji – pristatymo dieną. Antrojoje sms žinutėje nurodomas pristatymo laikas (apie valandos trukmės laiko tarpas, kuriuo atvyks kurjeris).

6.8. Prekės įprastai pristatomos iki 3 (trijų) darbo dienų nuo užsakymo apmokėjimo momento, išskyrus karantino ir prieššventinius periodus, kada prekės gali vėluoti iki 5 (penkių) darbo dienų.

6.9. Tuo atveju, jei Pirkėjas nurodytu pristatymo adresu nerandamas, kurjeris laukia ne ilgiau nei 5 (penkias) minutes nuo atvykimo nurodytu adresu momento. Tokiu atveju laikoma, kad prekės negalėjo būti perduotos Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės.

6.10. Prekės perduodamos pačiam Pirkėjui arba kitam užsakymo adresu esančiam asmeniui, galinčiam teisėtai priimti prekes ir pateikusiam kurjeriui asmens dokumentą. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjo, prekių gavėjo ar jo atstovo nėra pristatymo adresu ir jis neatvyksta per 5 (penkias) minutes nuo kurjerio atvykimo momento, Pirkėjas registruodamasis E-parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, paaiškėja, kad Pirkėjas, prekių gavėjas ar jo atstovas pateikė melagingą informaciją ir jis yra nesulaukęs amžiaus, pagal teisės aktus privalomo tokių prekių įsigijimui, Pirkėjas, prekių gavėjas ar jo atstovas pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida (pvz., nemokamas pristatymas perkant prekių už nustatytą sumą), tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių užsakymo pateikimo metu galiojusio dydžio pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Tokia teise Pardavėjas gali pasinaudoti dėl tos priežasties, kad prekių, įsigyjamų E-parduotuvėje, pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas moka ir tais atvejais, kai Pirkėjui suteikiama teisė nemokėti už prekių pristatymą, perkant prekių už ne mažesnę nei nustatyta sumą (Taisyklių 6.3 punktas).

6.11. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui tik leidžiamu prekių užsakyme esančių prekių perdavimo Pirkėjui metu. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos to užsakymo prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val., išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

6.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.13. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, kurjeris privalo suteikti galimybę kartu su Pirkėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

6.14. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją savo pasirinkimu:

6.15.1. Informuojant Pardavėjo atstovą priėmimo – perdavimo procese, t. y. prekes pristačiusį kurjerį, prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti kurjerio nurodytu būdu (pvz., dokumente arba įrašu specialiame įrenginyje). Pinigai už tokias prekes grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informavimo apie nepriimtas prekes. Per tokį pat terminą grąžinamos ir už nepristatytas prekes Pirkėjo sumokėtos lėšos.

6.15.2. ne vėliau nei per 24 val. nuo prekių perdavimo informuoti Pardavėją el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu arba telefonu: +370 526 032 30. Netinkamo kiekio, asortimento ar kokybės patvirtinimui Pirkėjas turi padaryti siuntos ir pristatytų prekių nuotraukas ir pateikti jas Pardavėjui el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu.

6.16. Egzistuojant įstatymo pagrindu kylančiai Pardavėjo pareigai užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai būtų perduodami ne jaunesniems nei 20 metų amžiaus asmenims, kurjeris prekių perdavimo momentu pateiks Pirkėjui prekių priėmimo-perdavimo dokumentą, kuriame Pirkėjas ar kitas teisėtai prekes priimantis asmuo nurodo savo duomenis (asmens vardas, pavardė ir amžių) bei pasirašęs perduoda kurjeriui. Šio dokumento tikslas – įrodymas valstybės institucijoms apie įvykdytą pareigą tikrinti alkoholinius gėrimus priimančio asmens amžių.

6.17. Saviizoliacijos atveju, bekontakčiu būdu pristatyti prekių nėra galimybės, todėl, kad teisės aktų numatyta tvarka, kurjeris privalo užtikrinti, kad alkoholinius gėrimus priimantis asmuo yra įstatymo tvarka numatyto amžiaus.

6.18. Prekes užsakant ne sau, o trečiajam asmeniui, pvz., siunčiant dovaną, Pirkėjas užtikrina ir garantuoja, kad Prekių gavėjas atitiks visus teisės aktų keliamus reikalavimus, taikomus tokių prekių įsigijimui, įskaitant amžiaus, blaivumo, veiksnumo. Šios garantijos pažeidimas laikomas Pirkėjo įvykdytų esminiu Taisyklių ir sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimu. Siunčiant prekes kitam asmeniui, Pirkėjas užtikrina, kad šiam asmeniui iš anksto būtų perduota visa prekių pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens sms žinutėse nurodyta informacija, įskaitant prekių pristatymo laiką bei pareigą turėti ir pateikti galiojantį asmens dokumentą.

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

7.1. Visų E-parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus, išskyrus atvejus, kai skirtumai ir neatitikimai yra sukelti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų arba neveikimo. Nuotraukoje esančios Prekės pakuotė (pvz., butelio forma), kita prekės ženklinimo informacija (pvz.: derliaus metai, apdovanojimai ar kt.) ir bendras informacijos išdėstymas ženklinime gali skirtis nuo realios prekės ir jo etiketėje pateiktos informacijos. Informacija Prekės aprašyme, kuri pateikiama E-parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl nėra tapati informacijai, nurodomai ant Prekės pakuotės. Ant Prekės pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos E-parduotuvėje pateiktų Prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant Prekės pakuotės.

7.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už E-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

7.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų nuostatose.

7.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7.6. Skundai dėl pristatytų ne tų prekių ar nepristatytų prekių, taip pat dėl netinkamos akivaizdžių trūkumų, pvz., prekių prekinės išvaizdos, ženklinimo ar vizualiai matomų pakuotės viduje esančių kokybės trūkumų teikiami Taisyklių 6.15 punkte nustatyta tvarka. Pardavėjas atsako Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo.

  1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

8.1. Sutarties atsisakymas Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio pagrindu: Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Interneto svetainėje https://bottlery.eu/ skelbiamos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu. Pirkėjas (vartotojas), atsisakęs sutarties pagal Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 9 dalį, turi sumokėti Pardavėjui pagrįstas išlaidas, įskaitant pristatymo išlaidas. Pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyta iki prekių perdavimo kurjeriui dienos (t. y. iki tos dienos, kai Pardavėjas perduoda prekes siuntos pristatymo paslaugas teikiančiai bendrovei). Pirkėjas yra informuojamas, kad prekės siuntos pristatymo paslaugas teikiančiai bendrovei gali būti perduotos ir anksčiau nei numatytą prekių pristatymo Pirkėjui dieną (1-2 dienomis anksčiau).

8.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šiose Taisyklėse nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Šis prekių grąžinimo terminas taikomas visiems prekių grąžinimo atvejams (t. y. ir grąžinant ar keičiant nekokybiškas prekes).

8.3. Taisyklių 8.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik toks Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

8.4. Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. numatyti atvejai, kada Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 8.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, įskaitant, kai sutartis sudaryta dėl:

8.4.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.4.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

8.5. Netinkama prekių kokybė:

8.5.1. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių grąžinimas, kai Pirkėjas naudojasi sutarties atsisakymo teise, vykdomas vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.5.2. Jei Pirkėjui pristatytų prekių, nepatenkančių į greitai gendančių prekių sąvoką, kokybė netinkama, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 2 (du) metus nuo prekių pristatymo, pateikdamas būtiną informaciją el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu arba telefonu: +370 526 032 30. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.

8.5.3. Jei Pirkėjui pristatytų greitai gendančių prekių kokybė netinkama, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu arba telefonu: +370 526 032 30. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.

8.6. Prekių grąžinimo procesas:

8.6.1. Prekės visais atvejais grąžinamos tik per Pardavėjo atsiųstą kurjerį.

8.6.2. Dėl Pirkėjo jau priimtų ir vėliau šių Taisyklių nustatytais atvejais grąžinamų Pardavėjui prekių, Pirkėjas iš anksto turi suderinti su Pardavėju prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių.

8.6.3. Visos su nekokybiškų prekių grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.

8.6.4. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Grąžinimo per Pardavėjo atsiųstą kurjerį paslaugų įkainiai yra tokie pat, kurie taikomi prekių pristatymui, skelbiamam E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad prekių pristatymo ir grąžinimo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas sumoka kiekvieno prekių transportavimo atveju, kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjo apmokamos ir tuo atveju, jei jis pirkdamas nemokėjo už prekių pristatymą dėl tos priežasties, jog pirko prekių už didesnę nei nustatyta prekių bendra vertė pagal Taisyklių 6.3).

8.7. Dėl prekių grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu: ebottlery@mvgroup.eu arba telefonu: +370 526 032 30. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui.

8.8. Siekdamas grąžinti E-parduotuvėje įsigytas prekes, Pirkėjas turi užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą. Siekdamas grąžinti nekokybiškas prekes, Pirkėjas privalo pateikti prekių nuotraukas.

8.9. Sutarties atsisakymo atveju grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, banderolės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

8.10. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Pinigai negrąžinami tol, kol Pirkėjas negrąžino prekių.

8.11. Grąžinant nekokybiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas visas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis , net ir tais atvejais, kai dalis užsakomų prekių buvo kokybiškos ir Pirkėjas jų negrąžina. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis po to, kai Pirkėjas grąžina nekokybiškas prekes.

  1. Pranešimai ir užklausos

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus gali pateikti E-parduotuvėje užpildydamas užklausos formą „Susisiekite“, taip pat kreipdamasis el. paštu ebottlery@mvgroup.eu arba telefonu: +370 526 032 30.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Fizinių asmenų – tiek užsiregistravusių Pirkėjų, tiek neužsiregistravusių Pirkėjų – asmens duomenys yra tvarkomi pagal Privatumo politiką. Visos užklausos bei skundai, susiję su fizinių asmenų asmens duomenimis turi būti siunčiami Dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu.

10.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.6. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją el. paštu ebottlery@mvgroup.eu bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/